Współpraca

Firma wzięła udział w misji gospodarczej do USA w ramach projektu „Wspieranie rozwoju lubuskich przedsiębiorstw poprzez udział w misji gospodarczej do USA”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 2 Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego, Działania 2.3. Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych.